Online melden

Zelfstandigen

De meldingsplicht geldt alleen voor zelfstandig ondernemers die werkzaam zijn in een aantal aangewezen sectoren.

De sector waarin u werkt, wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • de aard van de feitelijk verrichte werkzaamheden
 • de activiteiten en werkzaamheden zoals die zijn benoemd in de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk of vervoersovereenkomst
 • de bedrijfsindelingscode die aan de zelfstandige is toegekend op basis van diens economische activiteiten en
 • de locatie waar de werkzaamheden worden verricht

Om te bepalen in welke sector u werkt, kijkt u naar de activiteiten die u in Nederland uitvoert en de bovengenoemde criteria. Op de website voor Standaard Bedrijfsindeling (SBI) kunt u opzoeken in welke sector uw werkzaamheden vallen.

U dient zich te melden als u werkt in een van de volgende sectoren of subsectoren. Deze (sub)sectoren worden in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) aangeduid met de volgende classificaties:

A Landbouw, bosbouw en visserij, de afdeling en klasse:

 • 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht
 • 03.12 Binnenvisserij

C Industrie, de afdelingen en groepen:

 • 10.1 Slachterijen en vleesverwerking
 • 10.2 Visverwerking
 • 10.3 Verwerking van aardappels, groente en fruit
 • 23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
 • 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm
 • 25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)
 • 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur (elektromotoren, batterijen, huishoudapparaten etc.)
 • 28 Vervaardiging van overige machines en apparaten
 • 30 Vervaardiging van overige transportmiddelen
 • 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten

F Bouwnijverheid

H Vervoer en opslag, de groep:

 • 49.4 Goederenvervoer over de weg, tenzij de tijdelijke arbeid uitsluitend bestaat uit het vervoeren van goederen door Nederland zonder in Nederland te laden of te lossen

I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening, de groepen:

 • 81.2 Reiniging
 • 81.3 Landschapsverzorging

Q Gezondheids- en welzijnszorg, de groepen:

 • 86.1 Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
 • 87.1 Verpleeghuizen
 • 87.2 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
 • 87.3 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
 • 87.9 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting
 • 88.1 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten
 • 88.9 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten