Online melden

Is de notificatieplicht bij het UWV voor gedetacheerde vreemdelingen nog van kracht?

Op basis van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) geldt op grond van artikel 1e een notificatieplicht bij het UWV voor de detachering van werknemers uit derde landen die rechtmatig gewoonlijk in een andere lidstaat werken.

Deze notificatieplicht voor grensoverschrijdende dienstverlening bij het UWV geldt totdat de meldingsplicht op 1 maart 2020 ingaat. Vanaf die datum meldt u deze werknemers via het online meldloket. Indien u een werknemer uit een derde land langer dan 3 maanden naar Nederland detacheert (via artikel 1e Buwav), dient u of uw werknemer een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening aan te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wanneer de IND een dergelijke aanvraag krijgt, verifieert de IND of er inderdaad gemeld is. Heeft u een jaarmelding ingediend voor een werknemer uit een derde land, en wilt u voor deze werknemer een verblijfsvergunning aanvragen? Dan dient u een reguliere melding voor deze werknemer in te dienen in ons online meldloket zodat de IND kan zien voor welke duur deze werknemer vermoedelijk in Nederland zal werken.